Български институт по метрология направи предложение за намаляване на административната тежест за бизнеса

15-06-2017г.

За намаляване на административната тежест за бизнеса Български институт по метрология предложи да отпаднат две /2/ административни услуги и два /2/ режима. На други административни услуги предложи да се намали срока за предоставянето им.

Отпадат следните административни услуги:

1. Предоставяне на образец на графичното изображение на герба на Република България на органите и лицата по чл. 5 от Постановление № 476 от 17 декември 1997 г.

2. Калибриране на еталони и средства за измерване, които не подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му. Тя е прехвърлена към услугата Разпространяване чрез калибриране на единиците от националните еталони към следващите по точност еталони в страната.

Отпадат следните регистрационни режими:

1. Одобряване на типа на игрални съоръжения, в т.ч. на модификации на игрални автомати и други игрални съоръжения, които могат да се произвеждат, внасят и експлоатират в страната.

2. Издаване на сертификат за съответствие с нормативните изисквания за възпроизвеждане на националното знаме“.

Променят се сроковете на административните услуги, както следва:

1. Проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП при неавтоматично следене ефективността на улавяне на бензиновите пари и при автоматично следене ефективността на улавяне на бензиновите пари – може да се определи срок в Наредба № 16 - 14-дневен срок за изпълнение на услугата, ако атмосферните условия отговарят на изискването на нормативната уредба (температура на околната среда от 5 до 25 °С)

2. Одобряване на типа на средствата за измерване“, в т.ч. всяка модификация или допълнение на одобрен тип средства за измерване:

  • за разглеждане на заявление за ограничено одобряване на типа от 3 месеца на 1 месец
  • изготвяне на доклад с мотивирано предложение за одобряване на типа и отказ от 7 дни на 3 дни,
  • издаване на удостоверение за одобрен тип от 7 дни на 3 дни.