МЕЖДИННА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ В ПРОЕКТ „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАУЧНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ХИМИЧНИЯ АНАЛИЗ“, 16RPT01 CHEMMET-CAP, EMPIR

02-07-2018г.

В изпълнение на дейностите по работните пакети от проекта, на 24 май 2018 г. се състоя междинна среща на страните, участващи в консорциума. Срещата се проведе в Париж, Франция с домакин координатора на проекта - Френския метрологичен институт (LNE). Участие взеха представители на всички партньори (метрологичните институти на Франция (LNE), България (БИМ), Румъния (BRML), Турция (TUBITAK) и Тунис (INRAP)) с изключение на Гърция (IAPR).   

Срещата започна с отчет от участниците на извършените до този момент дейности. БИМ представи две презентации - Б. Колева докладва за провелото се през октомври 2017 г. във Френския метрологичен институт обучение по разработване и прилагане на методи за елементен анализ с използване на изотопно разреждане – масспектрометрия с индуктивно свързана плазма(ID MS) (работен пакет WP1), а Л. Димитрова - за извършеното по разработване и изследване на вторична клетка за измерване на рН (работен пакет WP2). 

БИМ

По време на срещата бяха планирани следващите стъпки в изпълнението на проекта. БИМ ще продължи с внедряването на метода ID MS и с изследването на вторичната клетка за рН. Успешното използване на ID MS ще се докаже с участие в сравнение между партньорите за определяне на елементи в риба и вода, което ще започне в края на 2018 г. Участниците в срещата одобриха БИМ да бъде домакин на следващата междинна среща по проекта, която ще се проведе през март или април 2019 г. На нея ще бъдат поканени да присъстват и българските представители в Комитета на заинтересованите страни.   

Важна информация за лабораториите в страната:

  • През месец септември 2019 г. ще се проведе междулабораторно сравнение/изпитване за пригодност (РТ), в което ще могат да се включат по 10 лаборатории от всяка държава, участваща в проекта, в това число и България. Сравнението ще е безплатно. Организатор ще бъде Гръцкия метрологичен институт. Обект на сравнение ще е лиофилизирана риба тон. Елементите, които се предвижда да бъдат определяни са Cd, Pb, Hg, Sn, Ni и Cu, но при желание от страна на участниците могат да се включат и други.
  • В рамките на проекта (до юни 2020 г.) и в съответствие със своята компетентност, БИМ ще организира поне едно безплатно обучение за лабораториите в страната по предпочитани от тях теми.   

    Лабораториите, които имат желание да участват в междулабораторното сравнение и/или в обучението или имат предложения за теми на обучението, може да се свържат с Б. Колева (b.koleva@bim.government.bg)ръководител на екипа, работещ по проекта.