На 1 юни 2017 година БИМ сключи договор по европейската научна програма в областта на метрологията EMPIR, част от програмата за научни изследвания и иновации на ЕС– „Хоризонт 2020“, на тема „Усъвършенстване на научните и техническите възможности в областта на химичния анализ“.

06-06-2017г.

В проекта БИМ, в качеството си на национален метрологичен институт, участва в консорциум с метрологичните институти на Франция, Румъния, Гърция,Турция и Тунис. Продължителността му е 36 месеца на стойност приблизително 80 000 евро.

В почти всички сектори на химическата промишленост анализите на следи от замърсители са от съществено значение. Тези анализи включват както екологичен мониторинг на замърсители (органични и неорганични) във въздуха, водата и почвата, така и наблюдение на отпадъците, измерване на примесите в промишлени продукти и остатъчни вещества в храните. Определянето на следи от замърсители е все по-важно, тъй като нормативните изисквания стават все по-строги.

Акредитираните лаборатории за рутинни химични анализи се нуждаят от референтни материали и сравнителни измервания, за да установят метрологична проследимост и да демонстрират възможности за измерване, които да отговарят на европейските директиви за опазване на околната среда и на изискванията за безопасност на храните по отношение на ниските граници за количествено определяне. Тежки метали като кадмий (Cd), олово (Pb), живак (Hg) и никел (Ni) са сред неорганичните замърсители, регулирани от Рамковата директива за водите (WFD).

Друг важен параметър е водородният показател рН, използван в рутинните анализи, осигуряващи бърза информация за замърсяване и/или риск от замърсяване. Ето защо са необходими буферни разтвори с неопределеност на измерване на рН, по-ниска 0,01.

Проектът има за цел да разработи първичен метод за изотопно разреждане с масспектрометрично определяне на следи от елементи (IDMS) и вторичен метод за измерване на рН. По този начин ще се осигурят по-добре охарактеризирани референтни материали и референтни измервания за потребителите.

Очакван резултат от проекта ще бъде създаването на надеждни и проследими измервания в химията, по-специално за елементен анализ и рН на ниво, съответстващо на националните норми във всяка участваща в проекта страна. В рамките на проекта се очаква партньорите да разработят нови възможности за калибриране и измерване (CMC).

Проектът предвижда изграждане на национална метрологична инфраструктура в областта на химичните анализи на замърсители в околната среда. Като резултат ще се подобри взаимодействието между представителите на национални организации, изпълняващи функции в тази сфера, което ще спомогне за по-бързото внедряване и адаптиране на новите методи и възможности за измерване към националните нужди.