На 28.06.2017 г. в зала 2 на ФНТС бе проведена национална дискусия по въпросите, свързани с метрологията в областта на йонизиращите лъчения.

03-07-2017г.

На 28.06.2017 г. в зала 2 на ФНТС бе проведена национална дискусия по въпросите, свързани с метрологията в областта на йонизиращите лъчения.

В събитието се включиха 45 специалисти от държавни институции, университети, лаборатории, контролни органи – БИМ, ИА БСА, АЯР, ИАОС-МОСВ, СМБ, СУ „Св. Кл. Охридски“, АЕЦ Козлодуй, НЦРРЗ, ДП РАО, НИМХ-БАН, Енергосервиз, Евротест-Контрол ЕАД, Тита-Консулт ООД, РЗИ-Бургас, лаборатория „Протекта“, ИПАЗР „Н. Пушкаров“, „Просервиз инж“ ООД и др.

Дискусията премина в изключително конструктивен дух, с разбиране и желание за взаимно съдействие. Професионалистите в областта на йонизиращите лъчения разгледаха теми, свързани с националното законодателство в областта на йонизиращите лъчения, текущото състояние при осигуряване на проследимост на измерванията, акредитация на лабораториите, възможности за организиране на междулабораторни сравнения, съчетаване на налични технически възможности с цел оптималното им използване и др.

Основни резултати от дискусията:

  • Обединяване на всички специалисти около необходимостта от преглед на действащото законодателство с цел осъвременяване и изглаждане на съществуващи противоречия между действащи закони и подзаконови нормативни актове – за целта ще бъде създадена работна група от заинтересованите страни, която до края на 2017 г. ще извърши преглед на законодателството в различните области на приложение на измерванията на йонизиращи лъчения и ще направи предложения за консолидиране на разпоредбите в него;
  • Да се обединят усилията за намиране на решение за организиране на междулабораторни сравнения за определени радионуклиди и матрици;
  • Да се проучи начинът за взаимно сътрудничество в областта на нискоенергийните и високоенергийните лъчения, като се потърсят възможности за дооборудване на наличната техника в НЦРРЗ;
  • Проучване на възможността за съдействие от страна на БИМ на лаборатория „Дозиметрия и лъчезащита“ към Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ по отношение утвърждаване на система за абсолютно измерване на активност в течно-сцинтилационни проби като национален еталон;
  • Оказване на методическа помощ на лаборатория „Дозиметрия и лъчезащита“ към Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ в процеса на кандидатстване и получване на акредитация на лабораторията като лаборатория за калибриране на средства за измерване на радон.