ОБУЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИ ОТ ОТДЕЛ „ХИМИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ“ ПО ПРОЕКТ 16RPT01 CHEMMET-CAP, EMPIR

01-12-2017г.

Обучение на експерти от отдел „Химични измервания и йонизиращи лъчения“ по проект 16RPT01 ChemMet-Cap, EMPIR

В изпълнение на дейностите по проект 16RPT01 ChemMet-Cap (за повече информация виж тук) двама експерти от отдел „Химични измервания и йонизиращи лъчения“, област „Неорганичен анализ“, бяха на специализирано обучение във френския метрологичен институт (LNE), Париж. Един експерт от област електрохимия посети LNE за съвместна работа с цел „Разработване на вторична рН клетка”.

Основната цел на обучението в област неорганичен анализ беше запознаване с принципите и прилагане на метода „Изотопно разреждане с детекция чрез масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (IDICPMS)”, използван като първичен метод при определяне съдържанието на елементи в различни видове проби. Обучението премина в два етапа, през първият етап експертите бяха запознати с теоретичните основи на метода IDICPMS. Бяха демонстрирани възможностите на метода при определянето на елементите кадмий, олово, живак и никел в проба от риба. Демонстрацията включваше предварителен анализ на пробата, планиране на експериментите, разлагане на пробата, анализ, обработка на резултатите и съставяне на бюджет на неопределеността. През втората половина на обучението под ръководството на специалист от LNE участниците самостоятелно планираха и проведоха анализ на проба седимент, като определиха елементите живак, олово и кадмий.   

По време на съвместната работа между експерт от БИМ и експерт от LNE в област електрохимия беше изготвена литературна справка, свързана с разработването на вторична клетка за измерване на рН. Бяха уточнени параметрите и характеристиките на клетката, уравненията, които ще се използват за изчисляване на стойността, компонентите в бюджета на неопределеността, както и процедура за калибриране на вторичната клетка за рН.

Посещението на експертите от БИМ във френския метрологичен институт е поредната стъпка към подобряване на научно-технически възможности на БИМ в областта на неорганичния и електрохимичния анализ, което от своя страна ще доведе до повишаване на точността и надеждността на химичните измервания в Република България.