От 25 до 27 април 2018 г. в Сараево, Босна и Херцеговина, се проведе 34-та среща на Комитета на Европейската организация за сътрудничество в законовата метрология, WELMEC

09-05-2018г.

От 25 до 27 април 2018 г. в Сараево, Босна и Херцеговина, се проведе 34-та среща на Комитета на Европейската организация за сътрудничество в законовата метрология, WELMEC, на която присъстваха над 60 участника. От българска страна в събитието взеха участие г-н Паун Илчев, и. д. председател на БИМ, и Валентин Старев, главен директор на ГД МИУ към БИМ.

По време на срещата се проведоха редица дискусии и се взеха съществени решения за бъдещето на организацията.

Юридически статут

Един от основните въпроси в дневния ред бе по отношение на юридическия статут на WELMEC. До момента организацията няма правен статут. Основава се на Меморандум за сътрудничество, сключен между членовете й. Това положение предизвиква някои ограничения в нейната работа, а именно – трудности при сключване на договори или отваряне на банкови сметки. За да намери решение в тази ситуация, Комитетът се обедини около резолюция, с която се създаде работна група за изследване на възможностите за преобразуване на WELMEC в юридическо лице в рамките на 2018 г.

Електронна страница

Бе създадена и втора работна група, която да преразгледа изцяло дизайна на електронната страница на организацията. Настоящата страница не отговаря на изискванията за работа на организацията, както от техническа гледна точка, така и от гледна точка на съдържание. Проектът ще позволи WELMEC да мигрира данните към нова, съвременна версия и да препроектира представяното съдържание. Новата страница ще бъде готова до следващата среща на Комитета през 2019 г.

Обща работна група WELMEC-EURAMET

На срещата през 2017 г. Комитетът възложи задача на председателя да изследва възможностите за по-добро сътрудничество с EURAMET. Задачата се изпълнява от съвместна работна група от двете организации. На срещата бяха представени междинни резултати от работата й. Съвместната работна група ще продължи работата си и ще представи своето предложение на срещата на Комитета през 2019 г.

Избори и одобрения

Комитетът избра г-жа Мирослава Бенкова (Чехия) за ръководител на Работна група (РГ) 13 „Водомери и топломери“.

Г-н Курт Расмусен бе одобрен като ръководител на РГ 11 „Електромери и разходомери за газ“, а г-жа Мария Лой – като заместник ръководител на РГ 6 „Предварително опаковани продукти“.

Комитетът на WELMEC се обедини и около принципа, че в бъдеще групата, подпомагаща председателя на организацията, ще бъде избирана, за разлика от миналото, когато тази група бе определяна от него. Като междинно решение тази година групата бе одобрена от Комитета, по предложение на председателя. В нея влизат Улрике Фукс (Австрия, заместник-председател), Зияд Джемич (Босна и Херцеговина), Корин Лаготри (Франция), Павел Кленовски (Чехия), Туома Валкепа (Финландия) и Марк Воутерс (Белгия).

Ръководства

Комитетът одобри цяла серия от ревизирани ръководства:

7.2 Software Guide,

8.2. Measuring Instruments Directive 2014/32/EU Application of Module H1,

8.5. Measuring Instruments Directive 2014/32/EU Assessment of Notified Bodies in Charge of Type Examination Presumption of Conformity based on EN 17065,

8.6. Non-Automatic Weighing Instruments Directive 2014/31/EU Presumption of Conformity of the Quality System of Manufacturers with Module D when EN ISO 9001:2015 is applied, Measuring Instruments Directive 2014/32/EU Presumption of Conformity of the Quality System of Manufacturers with Module D or H1 when EN ISO 9001:2015 is applied,

8.7. Measuring Instruments Directive (2014/32/EU): Assessment of Notified Bodies Designated for Module F based on EN ISO/IEC 17020

8.10. Measuring Instruments Directive (2014/32/EU) Guide for generating sampling plans for statistical verification according to Annex F and F1 of MID 2014/32/EU

11.6. Modular evaluation of Gas meters and Volume Conversion Devices.

Одобриха се две нови ръководства:

6.14. Guidance and information on units of weight or volume used on prepackages,

11.8. External auxiliary power supply of electrical energy meters

Тъй като съдържанието им се покрива от Ръководство 10.10 Guide on evaluating purely digital parts, се отмениха следните ръководства:

10.3. Guide for the Use of an Alibi Recording Device (printer or memory) in Measuring Systems for Liquids other than Water,

10.7. Guide on Evaluating purely Digital Self-Service Devices for Direct Sales to the Public,

10.9. Guide on Evaluating purely Digital Ancillary Devices (MI-005).

Годишна среща на Комитета през 2019 г.

Следващата редовна годишна среща ще се проведе от 10 до 12 април 2019 г. в Бърно, Чехия.

Решения, приети на срещата

Моля, вижте файла, по-долу.