Световен ден на метрологията

20-05-2021г.

Здравейте колеги,

Днес на 20-ти май 2021 г., отбелязваме Световния ден на метрологията. Събитието датира от 1875 г., когато е подписана Конвенцията за метъра, благодарение на която се създава основа за кохерентна система за измервания по целия свят. Всъщност метрологията, науката за измерване, играеща централна роля в научните открития и иновации, промишленото производство и международната търговия, е не по-малко значима за подобряването на качеството на живот и за защита на глобалната среда. Именно затова през 2021 г. важното в деня на метролога може да бъде разграничено в две изключително съществени и взаимосвързани теми – темата за измервания за здравето и благосъстояние на човечеството и темата за промяна на климата.

За да смекчат последствията за здравето, причинени от изменението на климата и да подобрят качеството на живот на хората, редица европейски институции работят върху глобалните проблеми, свързани със замърсяването на въздуха, колебанията на температурата, влажността, вятъра и валежите. Те са основните причинители на много респираторни заболявания като астма или други белодробни такива.

Измерванията и средствата за измерване са неотменна част от ежедневието ни. Те са и в основата на превенцията, диагностиката и лечението на заболяванията. Като пример би могло да се даде световната пандемия COVID-19, която наруши милиарди животи и застраши световната икономика. Освен лекарите, на първа линия в борбата с пандемията се включиха клиничните лаборатории, научно-изследователските лаборатории, изпитвателните лаборатории, в които се извършват милиарди измервания с цел адекватно лечение или предпазване на човека от коварното заболяване.

Това е още едно доказателство как резултатите от измерванията са от жизненоважно значение в областта на медицината, тъй като грешките от измерване в тази област могат да доведат до неподходящи клинични процедури, грешна диагноза, неадекватно лечение или до фатален край на заболелия.

Поставяйки като основен приоритет човешкото здраве държавите-членки на Европейския съюз се обединиха около обща законодателна рамка и през 2017 г. бе приет РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/745 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за медицинските изделия. Регламентът разглежда и медицинските изделия с измервателни функции, като поставя изисквания в процеса на пускането им или предоставянето им на общия европейски пазар или към тяхното пускане в действие.

БИМ осигурява точни, надеждни и достоверни резултати от измервания за осигуряване на здравето и живота на хората. Осигурява проследимост на измерванията на спектрофотометри, фотоколориметри и рефрактометри, които се използват при анализ на лекарства, храни, кръв и кръвни продукти в лабораториите на Национален център по заразни и паразитни болести, всички Регионални здравни инспекции в страната, Национална референтна лаборатория по хепатит, Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарен медицински институт-всичките му лаборатории в страната, всички Областни дирекции по безопасност на храните в страната, както и частни лаборатории за изследвания и анализ.

Дозирането на лекарства или измерването на радиацията в радиотерапията, безопасността на храните и много други области изискват измервателни операции, които са жизнено важни за общественото здравеопазване.

Приоритизирайки човешкото здраве Законът за измерванията акцентира върху този вид измервания, като изрично ги включва в областите, в които задължително се осъществява метрологичен контрол на средствата за измерване. Отчитайки значимостта на тази област на измервания, Българският институт по метрология създава и развива лаборатории за метрологичен контрол на някои основни за човешкото здраве средства за измерване – апарати за кръвно налягане, везни, използвани за определяне на теглото на пациентите за целите на лекарските наблюдения, диагностиката и лечението, клинични термометри, електрокардиографи, дозиметри, системи за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност, аудиометри, диоптромери и др. Средногодишно БИМ извършва между 4500 и 5000 последващи проверки на тези СИ.

Точно затова метрологията, като наука за измерване, тази година насочва усилията си към измерванията за здравето, задавайки си за цел да регулира и забави обрата в околната среда, нанасящ вреди върху благосъстоянието и здравето на човека.

Приносът на Българския институт по метрология,като част от международните организациии отговорната и компетентна работа, която вие, колеги извършвате, е от изключително значение.

Благодаря на всички Вас и ви пожелавам да изградим един сплотен екип, постигащ целите си с успех.

Бъдете здрави!

Честит празник!


Снежана Спасова

Председател на Български институт по метрология