Изготвен е проект на актуализирана Методика за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване за изборите на 09 юни 2024 г.

02-05-2024г.

Българският институт по метрология (БИМ) публикува за обществено обсъждане проект на актуализирана Методиката за удостоверяване насъответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване сизискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията натехническата спецификация. Проектът е изготвен съвместно с Министерство на електронното управление и Българския институт за стандартизация. 

Измененията на методиката са минимални и засягат отделните етапни на удостоверяване на съответствието на технически устройства за машинно гласуване. Мотивите за измененията са подробно посочени в документ с наименование „мотиви - актуализиране методика“.
Промени са направени и в приложения № 1 и № 3 към Методиката, отразяващи измененията в основната ѝ част.

До 08.05.2024 г. всички заинтересовани страни могат да предоставят становище по Методиката в деловодството на БИМ или на e-mail: bim-delovodstvo@bim.government.bg