Игрален софтуер и комуникационно оборудване за онлайн залагания   

Информация:

  • Игрален софтуер и комуникационно оборудване за онлайн залагания;
  • Централна компютърна система за онлайн залагания;
  • Контролен локален сървър;
  • Виртуални игрални автомати.

Предназначение: Игралният софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залагания служат за организиране на хазартни игри по определения в Закона за хазарта ред.

Нормативно позоваване: Наредба за условията и реда за вписване на лабораториите в регистърапо чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване и реда за извършване на проверки на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване и устройства на самообслужване за организиране на лотарийни игри (Приета с ПМС № 153 от 12.04.2021 г., Обн. ДВ. бр. 31 от 14.02.2021 г.);

   Наредба за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства (Приета с ПМС № 31 от 01.02.2021 г., Обн. ДВ. бр.10 от 05.02.2021 г.);      

  Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите (Приета с ПМС № 50 от 15.02.2021 г., Обн. ДВ. бр.14 от 17.02.2021 г.).

Методи на контрол: Игрален софтуер и комуникационно оборудване за онлайн залагания могат да се използват за организиране на хазартни игри на територията на Република България след вписване на типа им от БИМ в регистрите по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта. Българският институт по метрология е включен в списъка с лаборатории по чл. 22, ал.1, т. 4 от Закона за хазарта.

Процедура за изпитване   

Изпитването на игрален софтуер и комуникационно оборудване за онлайн залагания включва:

  • преглед на документите,
  • преглед и приемане на протокол от изпитване в лаборатория от списъка по чл. 22, ал.1, т. 4 от Закона за хазарта (ако е наличен);
  • изпитване на игралния софтуер и комуникационното оборудване;
  • издаване на протокол от изпитването;   
  • издаване на допълнителен документ от изпитване (извършва се съгласно приложената ИНСТРУКЦИЯ , когато са заявени от клиент).

Лабораториятаза изпитване на игрални съоръжения е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” (ИА БСА).

Информация за лабораторията може да се намери в регистри на ИА БСА.