Възможности за калибриране и измерване   

Към момента в област „Електромагнитни измервания" БИМ има 39 международно признати възможности за калибриране и измерване (СМС реда), публикувани в базата данни (KCDB) на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM).