Възможности за калибриране и измерване   

Към момента област "Фотометрия и радиометрия", БИМ има 6 международно признати възможности за калибриране и измерване (СМС реда) и са публикувани в базата данни (KCDB) на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM).

Представен е за разглеждане в EURAMET 1 нов CMC ред в област "Фотометрия и радиометрия".