Качество   

В своята работа НЦМ се ръководи от Политика по качеството

Политика, с която се гарантира доверието в компетентността, безпристрастността, честността и прозрачността при извършване на услугите, които БИМ/НЦМ предоставя. Важно място в системата за управление на ГД НЦМ заемат дейностите, свързани с удовлетворяване на изискванията на клиентите, за сътрудничеството с тях и за получаване на позитивна или негативна оценка за извършените услуги.

БИМ/ГД НЦМ прилага единния подход и общоприетите критерии при оценяване на резултатите от измерванията, които се спазват от всички национални метрологични институти с цел осигуряване на единство на измерванията и тяхната проследимост до Международната система на единици, SI , в света.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО
Мисията на Национален център по метрология е чрез създаване и развитие на системата от национални еталони на Република България и национална система за сертифицирани референтни материали да гарантира стабилна основа за постигане на точност и проследимост на измерванията в страната и да създава предпоставки за развитие на законовата метрология, акредитацията и сертификацията и за повишаване на конкурентоспособността на българските продукти.

Ръководството на Българския институт по метрология и Национален център по метрология си поставя следните цели:

 • българските национални еталони да бъдат международно еквивалентни;
 • българските национални еталони да заемат място в европейската инфраструктура на измерванията;
 • произведените в НЦМ референтни материали да са в съответствие с изискванията за тях;
 • издаваните свидетелства за калибриране и измерване, както и сертификатите на сравнителните материали да бъдат международно признати.

За постигане на поставените цели ръководството се ангажира да:

 • развива дейността съобразно националните приоритети и потребности и изискванията на законодателството;
 • прилага достиженията на международната и европейска метрологична практика в областта на научната метрология;
 • участва в разработването на проекти, свързани с научноизследователска програма, съответстващи на Европейското научноизследователско пространство;
 • въвежда нови методи за измерване, калибриране на еталони и охарактеризиране на РМ;
 • създава условия за дейности, свързани с изследвания и междулабораторни охарактеризирания на РМ;
 • поддържа и подобрява интегрирана СУ съобразно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025, ISOGUIDE 34 и БДС EN ISO/IEC 17 043;
 • поддържа доверие и удовлетворение на клиентите към извършваните калибрирания и произведените СРM;
 • изисква и създава условия служителите в Национален център по метрология да извършват своята дейност, в съответствие с декларираната политика по качество.