Възможности за калибриране и измерване  

Към момента област „Температура и относителна влажност на въздуха”, БИМ има 32 международно признати възможности за калибриране и измерване (СМС реда) и са публикувани в базата данни (KCDB) на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM).

Представени са за разглеждане в EURAMET 12 нови CMC реда в под област "Относителна влажност на въздуха".