Възможности за калибриране и измерване   

Към момента област „Време и честота”, БИМ има 16 международно признати възможности за калибриране и измерване (СМС реда) и са публикувани в базата данни (KCDB) на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM).