Възможности за калибриране и измерване   

Към момента област „Време и честота”, БИМ има 16 международно признати възможности за калибриране и измерване (СМС реда) и са публикувани в базата данни (KCDB) на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM).   

БИМ разполага с акредитирана лаборатория за калибриране на средства за измерване на физикохимични, оптични и геометрични величини (ЛКСИФХОГВ) в гр. Пловдив.

Информация за лабораторията може да се намери в регистрите на изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” (ИА БСА).