Еталони   

Лабораториите в област „Йонизиращи лъчения” поддържат еталони на производни единици от Международната система единици SI за следните величини:

  • активност на гама-излъчващи радиоактивни разтвори, Bq;
  • скорост на излъчване на частици от повърхност на източник, s-1;
  • ефективност на радиометър (скорост на излъчване на частици от повърхност за алфа и бета лъчения), s-1;
  • ефективност на гама-спектрометрични системи, keV;
  • активност на точков гама-спектрометричен източник, keV;
  • активност на обемен гама-спектрометричен източник, keV;
  • активност/ефективност на йонизационни камери от кладенчов тип (дос калибратори), keV;
  • въздушна керма, mGy/h;
  • експозиция, R/h;
  • еквивалентна доза, mSv/h.