УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОСТАВЕНИЯ ТИП ТЕХНИЧЕСКО УСТРОЙСТВО ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

До всички заинтересоване страни.

Проект на Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл.213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация по обществена поръчка № 04312-2020-0001

Удостоверяването на съответствието включва процесите по оценяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и на Техническата спецификация, изготвянето на доклад за оценяване на съответствието, както и одобряване на доклада, и постановяване на решение за удостоверяване на съответствието от председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), съвместно с председателя на Българския институт по метрология (БИМ) и председателя на Управителния съвет на УС на Българския институт по стандартизация (УС на БИС), съгласно чл. 213а, ал. 3 от Изборния кодекс.

Дата на публикуване: 11.02.2020 г.   

МОТИВИ

Към проекта на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини(Наредба № 16)

(Обн. ДВ. бр.75 от 24 Август 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 29 Януари 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2016г., доп. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018г., изм. с Решение № 35 от 03.01.2019 г. на ВАС на РБ – ДВ. бр.7 от 22 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 19 Юли 2019г.)

Дата на публикуване: 11.02.2020 г.   

Проект

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Дата на публикуване: 12.10.2018 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Български институт по метрология

12 октомври 2018

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предвижда приемане на нов Устройствен правилник на Български институт по метрология. С новия правилник ще се осигури ясна регламентация на правомощията на органа на изпълнителната власт, разпределението на функциите по структурни звена и създаването на ефективна организация в дейността на Българския институт по метрология.

В действащия Устройствен правилник на БИМ съществува механично разделение на основни функции на института, без да бъде отчетена спецификата по осъществяване на метрологичен контрол на средства за измерване. Липсата на ясно разграничение и определяне на задълженията, координацията, контролът и ръководството при осъществяването на основните функции се отразява тежко на работата на института и изисква допълнително време за съгласуване между дирекциите, което забавя изпълнението на законово възложените му функции. Същото води и до дублиране на технически средства при изпълнението на функциите.

В тази връзка се предлага, обособяване на единна дирекция, а именно – Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“, която да е отговорна за дейностите по метрологичен контрол на средства за измерване и в която са съсредоточени компетентността и техническите средства за осъществяването му – подход, който е работещ и дава по-добри резултати. Разписани са и новите правомощия на БИМ съгласно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства ( обн., ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г.).