БИМ

Усъвършенстване на научните и техническите възможности в областта на химичния анализ, 16RPT01 ChemMet-Cap

В началото на месец юни 2017 година БИМ, чрез отдел „Химични измервания и йонизиращи лъчения“ на Главна дирекция „Национален център по метрология“, сключи договор по европейската научна програма в областта на метрологията EMPIR, част от програмата за научни изследвания и иновации на ЕС – „Хоризонт 2020“, на тема „Усъвършенстване на научните и техническите възможности в областта на химичния анализ“ (Development of scientific and technical capabilities in the field of chemical analysis), 16RPT01 ChemMet-Cap. В проекта БИМ, в качеството си на национален метрологичен институт, участва в консорциум с метрологичните институти на Франция, Румъния, Гърция, Турция и Тунис.

Химичните измервания са едни от най-бързо развиващите се области в метрологията, силно обвързани със социалната потребност от точни и проследими резултати от измервания. Целта на участието на БИМ в проекта е да подобри надеждността на химичните измервания в България, като развие нови научно-технически възможности в областта на неорганичния и електрохимичния анализ.

БИМ

В проекта са включени следните основни дейности:

 • Внедряване и валидиране на първичен метод за изотопно разреждане с масспектрометрично определяне на следи от елементи (IDMS) и на вторичен метод за измерване на рН ;
 • Организиране на междулабораторно сравнение за лабораториите на територията на страната;
 • Организиране на обучения за крайните потребители, които да повишат знанията им в областта на метрология в химията;
 • Създаване на комитет на заинтересовани организации от индустриалния сектор, производители на средства за измерване, академичния сектор, акредитационни органи, комитети по стандартизация, неевропейски метрологични институти и други;
 • Подобряване на национална метрологична инфраструктура с областта на химичните анализи.

Очакваните резултати от проекта са:

 • Усъвършенстване на възможностите на БИМ за измерване в областта на метрология в химията;
 • Осигуряване на метрологично проследими референтни стойности при организиране и провеждане на междулабораторни сравнения/изпитвания за пригодност РТ;
 • Разширяване обхвата на организираните РТ схеми;
 • Доказване на нови възможности за калибриране и измерване (СМС) чрез участие в международно сравнение;
 • Подобряване сътрудничеството между съседни държави (НМИ от Черноморския регион, НМИ от европейски страни и Тунис);
 • Подобряване на взаимодействието между националните организации в тази сфера;
 • Подобряване възможностите за научни изследвания.