ДЕЙНОСТ 7. СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРУПИ (ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ НА БИМ), ВЪВЛЕЧЕНИ В ПРОЦЕСА НА МЕТРОЛОГИЧНИЯ КОНТРОЛ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Дейността включва:

  • Разработване на електронна платформа - регистър на заинтересованите групи, подразделена на два етапа: първи етап - разработване и одобрение на подробен функционален модел и втори – реализацията му;
  • Провеждане на обучение за администратори на платформата;
  • Изработване на помощен материал „наръчник за работа с платформата-регистър”.

Изпълнение на дейността:

Сключен договор ОПАК –ДОГ-1/29.05.2016 г. между БИМ и ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКОРИС-БКО-МЕТА“.

Работата по Етап/Дейност 7 стартира на 25.06.2015 г. В изпълнение на Дейността е разработена и впоследствие внедрена към Интернет страницата на Българския институт по метрология електронна платформа http://www.bim.government.bg/

Платформата включва регистър на заинтересованите групи, участващи по един или друг начин в метрологичния контрол на средствата за измерване и дискусионни форуми. Отделните й компоненти и функционалност са обсъдени и съгласувани с представители на Възложителя в рамките на редица срещи. Наръчник с детайлни указания за работа с платформата е изготвен след нейното пускане в експлоатация.

След внедряване на електронната платформа беше проведено обучение на шестима представители на БИМ за работа със и за управление на съдържанието в регистъра и дискусионните форуми. На всички обучени лица са връчени сертификати.

Първият подетап от Дейност 7 е приет от Възложителя на 11.09.2015 г. (Протокол № 19/11.09.2015 г.)

В изпълнение на тази дейност е внесен доклад за изпълнението на Етап/Дейност 7 „Създаване на регистър на заинтересованите групи (ползватели на услугите на БИМ), въвлечени в процеса на метрологичния контрол на средствата за измерване“.

Изпълнението е прието от Възложителя с Протокол от 30.09.2015 г.