БИМ

BG05SFOP001-2.019-0051-С01/01.06.2020 г. „Повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология, свързана с осигуряване на международна еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията в областта на йонизиращите лъчения“по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 - 2020

Договорът е подписан на 01.06.2020 г.

В рамките на проекта ще бъде проведено специализирано обучение за повишаване на компетентността на персонала на БИМ. Целта на проекта е да повиши специализираните знания и умения за изпълнение на служебните задължения на трима служители на главна дирекция „Национален център по метрология”, отдел „Химични измервания и йонизиращи лъчения”, сектор „Измерване на йонизиращи лъчения”, гр. Ловеч и четирима служители на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди", работещи в регионален отдел Плевен – сектор Ловеч.

Целта на проекта ще бъде изпълнена чрез провеждане на специализирано обучение на тема: „Методи за измерване и калибриране в областта на йонизиращите лъчения – оценяване на приносите на неопределеност и подробен бюджет за изчисляване на неопределеността“.

Продължителността на проекта е 18 месеца, а бюджетът му - 135 226,80 лв., като 85 % се финансира от Европейския социален фонд, а 15% - от национално съфинансиране.