БИМ

   

Проект: BG05SFOP001-2.006-0034-С01/6.7.2018 г. „Специализирани обучения в Български институт по метрология (БИМ) за осъществяване на контрол на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и метрологичен контрол на средства за измервания (СИ), управлявани със софтуер“   

   

На 6.7.2018 г. Българският институт по метрология подписа ДоговорBG05SFOP001-2.006-0034-С01/6.7.2018 г. по процедура BG05SFOP001-2.006 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Приоритетна ос №2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 - 2020.

В рамките на проекта ще бъдат проведени 3 специализирани обучения, които засягат дейностите по осъществяване на контрол на ЕСФП, дейностите по проверка на СИ, управлявани със софтуер и дейностите, свързани с изпитване на софтуер за одобряване на типа на СИ.

Общо ще бъдат обучени 165 служителя, които ще получат сертификат за проведените обучения, както следва:

  • В обучението по осъществяване на контрол на ЕСФП ще бъдат обучени 60 служителя от Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” (ГД МИУ) към БИМ във връзка с възложената в края на 2017 г. функция на БИМ. По този начин БИМ си поставя за цел да създаде екип от специалисти, които да осъществяват контрола професионално, навременно и качествено с цел постигането на общата цел и желания ефект от предприетите правителствени мерки, а именно - предотвратяване на практиките за укриване на приходи от продажбата на течни горива в търговските обекти, респ. преустановяване на злоупотребите с ДДС, и в осигуряването на честни сделки.
  • В обучението за проверка на СИ, управлявани със софтуер ще бъдат обучени 100 служителя на ГД МИУ, които извършват проверка и експертиза на този вид СИ - средствата за измерване на йонизиращи лъчения, скоростомери, измервателни системи за течности, различни от вода (в т. ч. бензино- и газколонки), нивомерни измервателни системи, везни с неавтоматично или автоматично действие, системи: “таксиметров апарат-автомобил”, водомери, топломери, разходомери за газ, измервателни системи за компресиран природен газ и др. Целта на обучението е повишаване на компетентността на служителите по отношение на контрола на софтуера, използван в средства за измерване.
  • Предвижда се обучението за изпитване на софтуер за одобряване на типа на СИ да бъде проведено в лаборатория на БИМ, при което да бъдат обучени 5 служителя. Целта на обучението е подобряване на капацитета на експерти от БИМ, които да отговорят на изискванията, налагани от бързото развитие на технологиите, прилагани при производството на средствата за измерване и да удовлетворят изискванията на европейското и националното законодателство по отношение на софтуера, използван в средства за измерване.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.   

Общата  стойност на проекта е 199 940,00 лв., като 85 % се финансира от Европейския социален фонд и 15% от национално съфинансиране.