БИМ

Наименование на процедура „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология (БИМ)“

Наименование на проекта/информацията „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални еталонни лаборатории в Български институт по метрология“

Общата цел на проекта е предоставяне на подобрени услуги и развита благоприятна среда и инфраструктура за нуждите на бизнеса, в подкрепа на иновационната дейност за осигуряване на метрологична проследимост, извършване на качествен и надежден метрологичен контрол на средства за измерване чрез модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на еталонните лаборатории в Български институт по метрология. Проектното предложение ще допринесе и за изпълнението на Националната стратегия за насърчаване на МСП за периода 2014 – 2020 г. Предвидените в нея цели и дейности са насочени към повишаване на качеството и ефективността на предлаганите услуги като основна предпоставка за осигуряване на подходяща и благоприятна бизнес среда в услуга на МСП. В утвърдената от Министерство на икономиката Стратегия на БИМ за периода 2016 – 2020 г. приоритетно са определени две области на измерване – температурни и електрични. Настоящото проектно предложение е в съответствие със заложените цели и резултати по Приоритетна ос 2 Инвестиционен приоритет, 2.2 Капацитет за растеж на МСП. В него са заложени мерки за подобряване на условията и процесите за функциониране и развитие на МСП, както и за осигуряване на условия за честна конкуренция и благоприятна бизнес среда за икономическите оператори. Проектното предложение ще допринесе за изпълнението на Националната стратегия за насърчаване на МСП за периода 2014 – 2020 г. Предвидените в нея цели и дейности са насочени към повишаване на качеството и ефективността на предлаганите услуги, като основна предпоставка за осигуряване на подходяща и благоприятна бизнес среда в услуга на МСП.

За целта е необходимо да бъде реализирана следната специфична цел: „Модернизиране и дооборудване на две национални еталонни лаборатории”. Постигането на специфичната цел модернизиране и дооборудване на две национални еталонни лаборатории ще се реализира със следните дейности:

  • Модернизиране и дооборудване на националната лаборатория за температурни измервания за изпълнение на изискванията на чл. 17 от Закона за измерванията и БДС EN ISO/IEC 17025 и БДС EN ISO/IEC 17043. Ще бъде заменена част от оборудването към еталона – ампулите с реперните точки от Международната температурна скала ITS – 90, които са с изчерпан ресурс. Това ще позволи работа на еталона на най-високо ниво за следващ период от 8-10 години. Ще бъдат заменени температурни вани и камера за относителна влажност на въздуха. Със замяната на остарялото оборудване с ново ще се осигури метрологичната проследимост за страната. Ще бъдат осигурени възможности за доказване на международната еквивалентност на националния еталон за температура и поддържане на СМС редовете на БИМ в базата данни на BIPM;

  • Модернизиране и дооборудване на националната лаборатория за електрични измервания за изпълнение на изискванията на чл. 17 от Закона за измерванията и БДС EN ISO/IEC 17025 и БДС EN ISO/IEC 17043. Ще бъдат заменени многофункционален еталонен калибратор на ел. величини, маслена вана към еталона за ел. съпротивление и електрометър-тераомметър. Еталонът за съпротивление ще бъде доокомплектован с еталонна едностойностна мяркa за съпротивление (резистор) и ще бъдат осигурени съвременни пътуващи еталони за получаване на единицата от BIPM. Наличните са морално остарели, дефектирали към момента и неподлежащи на ремонт. Ще бъде осигурено поддържането на СМС редовете на БИМ в базата данни на BIPM, които към настоящия момент вече са застрашени от премахване. Освен това ще се осигури и метрологична проследимост за страната за постоянно и променливо напрежение, ток и ел. съпротивление чрез разпространяване на единиците от националните еталони към следващи по точност еталони в страната чрез калибриране. Чрез доставката и пускането в действие на дигитайзер ще се осигури метрологична проследимост в областта на измерване на качество на ел. енергия.

Продължителност – 24 месеца

Начало на проекта - 14.02.2019 г.

Обща стойност на проекта - 780 000 лв.