Дата на публикуване: 29.12.2016 г.

Уважаеми госпожи и господа,   

Уведомяваме Ви, че съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в Регистъра на обществените поръчки е публикувано Решение № 07-00-63/29.12.2016 г. за откриване на процедура на пряко договаряне на основание чл. 182, ал.1 ЗОП във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква „в” от ЗОП, с уникален №764815, с цел сключване на договор за доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи между Български институт по метрология и „Топлофикация София” ЕАД.