Дата на публикуване: 05.06.2018 г.   

Уважаеми госпожи и господа,   

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б,открива процедура " Договаряне без предварително обявление" при условията на чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП с предмет: “Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Български институт по метрология за период от три години”    

Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 450000 (четиристотин и петдесет хиляди ) лева без ДДС.

Дата на публикуване: 09.07.2018 г.