Дата на публикуване: 11.06.2018 г.   

Уважаеми госпожи и господа,   

Уведомяваме Ви, че съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в Регистъра на обществените поръчки е публикувано Обявление № 07-00-29/08.06.2018 г. за откриване на открита процедура, с уникален №850669, с цел сключване на договор за доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, до обектите на Български институт по метрология и предоставяне на комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: "достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа", "пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа" и "отговорност за балансиране", както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.

ДО   

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   

СЪОБЩЕНИЕ    

По чл. 57 ал. 3 от ППЗОП Относно:    

Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Български институт по метрология“ открита с Решение №07-00-29/08.06.2018 г.    

УВАЖАМИ ДАМИ И ГОСПОДА,    

С настоящето, на основание чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, назначената със Заповед № А-277/24.07.2018 г. на и. д. председателя на Български институт по метрология комисия, Ви уведомяваме, че на 14.09.2018 г. от 11.00 ч. в сградата на Български институт по метрология , гр. София 1040, бул. „ Д-р Г.М. Димитров” № 52 Б, в залата на VI етаж, ще се отворят ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Български институт по метрология“ открита с Решение №07-00-29/08.06.2018 г.    

На публичното заседание по отваряне на ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.