БИМ

Дата на публикуване 05.03.2019г.


Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП открита процедура с предмет:

“ Избор на изпълнители за осигуряване на логистика, организация и провеждане на 5 обучения за нуждите на администрацията на БИМ” се провежда по Проект: Специализирани обучения в администрацията на Български институт по метрология (БИМ) за привеждане на внедрените системи за управление към новите изисквания на стандарт БДС ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране“ по договор: BG05SFOP001-2.006-0036-C01/06.07.2018 и Проект: Специализирани обучения в Български институт по метрология (БИМ) за осъществяване на контрол на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и метрологичен контрол на средства за измервания (СИ), управлявани със софтуер по договор: BG05SFOP001-2.006-0034-C01/06.07.2018, финансирани от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд"

Обществената поръчка

Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 308 525 (триста и осем хиляди петстотин двадесет и пет) лева без ДДС.

Критерий за възлагане – Оптимално съотношение качество/цена; Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр.София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 05.04.2019 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 08.04.2019 г. от 11:30 часа.

  Решението е публикувано в АОП под № 897798  

 Обявлението е публикувано в АОП под № 897803

До всички заинтересовани лица:

С настоящето Ви уведомяваме, че на 10.04.2019г. Комисията за защита на конкуренцията е образувала производство във връзка с жалба срещу Решението на Възложителя за откриване на настоящата процедура. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.