Уважаеми госпожи и господа,

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет: „Осигуряване на логистика и осъществяване на акредитирано калибриране на измервателна апаратура влизаща в обхвата на акредитация на Изпитвателна лаборатория „Електромагнитна съвместимост"

Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 63 000 (шестдесет и три хиляди ) лева без ДДС.

Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр.София 1756, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 18.03.2019 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 19.03.2019 г. от 11:30 часа.

За обявата е изпратена информация в АОП под № 9086569