Дата на публикуване: 25.08.2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българският институт по метрология като Бенефициент по Проект „Надграждане на информационно-комуникационната среда на БИМ чрез по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет“, по силата на сключен договор ОПАК № 13-32-8/24.01.2014 г., в изпълнение на Решение № АК3.2-5/25.08.2014 г. за откриване на процедурата и в качеството му на Възложител отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Осъществяване на аналитични дейности и технологични разработки в Български институт по метрология“

Всеки кандидат може да подаде оферта на адрес: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. “д-р Г. М. Димитров” № 52 Б.

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на института, стая № 218, II–ри етаж, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в срок до 06.10.2014 г., включително.

Дата на публикуване: 05.11.2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

Във връзка с провеждане на открита процедура с предмет:„Осъществяване на аналитични дейности и технологични разработки в Български институт по метрология“по проект „Надграждане на информационно-комуникационната среда на БИМ чрез по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули”- проект, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет“ по силата на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-32-8/24.01.2014 г. открита с Решение № АК3.2-5/25.08.2014г. на председателя на Българския институт по метрологи, Ви уведомяваме, че на06.11.2014 г.от 10:00 часав заседателната зала на БИМ, находяща се на 7-ми етаж в сградата с адрес: гр. София, бул. „ Г.М.Димитров” №52 Б ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти в Плик №3 „Предлагана цена” на допуснатите от Комисията оферти в съответствие с извършения преглед и оценка на плик Плик №1 „Документи за подбор” и Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. 


Дата на публикуване: 30.09.2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българският институт по метрология като Бенефициент по Проект „Подобряване на процеса по предоставяне на електронни административни услуги в Българския институт по метрология /БИМ/, чрез реализиране на нови електронни услуги и надграждане на част от съществуващите до ниво 4”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет“, по силата на сключен договор ОПАК № 13-31-22/10.04.2014г.., в изпълнение на Решение № АК3.1-5/30.09.2014 г. за откриване на процедурата и в качеството му на Възложител отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Повишаване на степента на достъп до административно обслужване чрез надграждане на съществуващите информационни системи и реализирането на нови електронни административни услуги“

Всеки кандидат може да подаде оферта на адрес: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. “д-р Г. М. Димитров” № 52 Б.

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на института, стая № 218, II–ри етаж, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в срок до 27.11.2014 г., включително. 

Дата на публикуване: 16.12.2014 г.

Съобщение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

на 17.12.2014 от 10.00 часа в заседателната зала на БИМ етаж 7, гр. София, “д-р Г. М. Димитров” № 52 Б ще се състои публично отваряне на ценовите оферти по открита процедура по ЗОП с предмет: „Повишаване на степента на достъп до административно обслужване чрез надграждане на съществуващите информационни системи и реализирането на нови електронни административни услуги“.