Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД Национален център по метрология и ГД Мерки и измервателни уреди с обособени позиции/лотове: 1,2,3

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, като БЕНЕФИЦИЕНТ по Проект BG161РО003-4.3.01-0002 „Подобряване на инфраструктурата по качеството и на предлаганите от Българския институт по метрология услуги – фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”, Компонент III – Повишаване на качеството на лабораториите за калибриране и изпитване, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007 – 2013 г., с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, в изпълнение на Решение № ОП-17/29.09. 2014 г. за откриване на процедурата и в качеството му на Възложител отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 2 обособени позиции с предмет: «Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД «Национален център по метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди».

Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД «Национален център по метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди» с обособени позиции/лотове:

1. Позиция/Лот 1 Доставка на стенд за изпитване на влияещи фактори в т.ч. и ЕМС за водомери и неделими топломери - 1 бр.

2. Позиция/Лот 2 Доставка на метрологично оборудване за измерване на разход на течности, различни от вода, и LPG комплект

3. Позиция/Лот 3 Доставка на мобилни лаборатории за изпитване на място на монтажа на бензиномерни и газ LPG колонки - 9 бр. комплекта

по проект BG161РО003-4.3.01-0002 „Подобряване на инфраструктурата по качеството и на предлаганите от Българския институт по метрология услуги – фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”, Компонент III – Повишаване на качеството на лабораториите за калибриране и изпитване, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007 – 2013 г.

Документацията е безплатна и може да се изтегли от сайта на БИМ, където е изложена: www.bim.government.bg.

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате на телефони:

тел: 02/8735275; 9702707; факс: 02/873 52 72;

Петя Банева– експерт по изготвяне на документацията за обществени поръчки;

тел: 02/9702 779 – Николина Овчарова, старши експерт в отдел ИТСИ, ГД МИУ;

тел: 02/9702 779 – Олга Русева , старши експерт в отдел ИТСИ, ГД МИУ

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички участници в откритата процедура с предмет:

Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД «Национален център по метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди» с обособени позиции/лотове:

1. Позиция/Лот 1 Доставка на стенд за изпитване на влияещи фактори в т.ч. и ЕМС за водомери и неделими топломери - 1 бр.

2. Позиция/Лот 2 Доставка на метрологично оборудване за измерване на разход на течности, различни от вода, и LPG комплект

3. Позиция/Лот 3 Доставка на мобилни лаборатории за изпитване на място на монтажа на бензиномерни и газ LPG колонки - 9 бр. комплекта

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 часа на 13.11.2014 г.

Офертите ще се отварят на 14.11.2014 г. в 14:00 часа в залата на VІІ-ми етаж, находяща се в сградата на БИМ, гр. София, бул. „Г.М.Димитров”№ 52 Б