Доставка на еталонно оборудване за измерване на ниво и обем при извършване на проверка на нивомерни измервателни системи за дейността на ГД „Мерки и измервателни уреди” с 2 обособени позиции/лотове

Дата на публикуване: 21.03.2014 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, на основание Решение № А-87/21.03.2014 г. и в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на еталонно оборудване за измерване на ниво и обем при извършване на проверка на нивомерни измервателни системи за дейността на ГД „Мерки и измервателни уреди” с 2 обособени позиции/лотове

Доставка на еталонно оборудване за измерване на ниво и обем при извършване на проверка на нивомерни измервателни системи за дейността на ГД „Мерки и измервателни уреди” с 2 обособени позиции/лотове:

  • Позиция/Лот 1: Доставка на еталонно оборудване за измерване на ниво при извършване на проверка на нивомерни измервателни системи, монтирани на резервоари за съхранение на светли петролни продукти при атмосферно налягане -6 бр. комплекти;
  • Позиция/Лот 2: Доставка на еталонно оборудване за измерване на обем при извършване на проверка на нивомерни измервателни системи, монтирани на резервоари за съхранение на LPG-6 бр. комплекти      

 Дата на публикуване 02.06.2015г.

На 21.05.2015 г е освободена гаранцията за участие в процедура Доставка на еталонно оборудване за измерване на ниво и обем при извършване на проверка на нивомерни измервателни системи за дейността на ГД „Мерки и измервателни уреди” с 2 обособени позиции/лотове на ВЕДИКОМ ЕООД по позиция 1 и позиция 2.