Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД "Национален център по метрология" и ГД "Мерки и измервателни уреди"

Дата на публикуване: 16.03.2015 г.   

Обявление за предварителна информация, публикувано под № 643380 в Регистъра на Агенция за обществени поръчки във връзка с предстоящо откриване на процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 3 обособени позиции с предмет: «Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД «Национален център по метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди».

  1. Позиция/Лот 1 Доставка на стенд за изпитване на влияещи фактори в т.ч. и ЕМС за водомери и неделими топломери - 1 бр.
  2. Позиция/Лот 2 Доставка на метрологично оборудване за измерване на разход на течности, различни от вода, и LPG комплект
  3. Позиция/Лот 3 Доставка на мобилни лаборатории за изпитване на място на монтажа на бензиномерни и газ LPG колонки - 9 бр. комплекта

по проект BG161РО003-4.3.01-0002 „Подобряване на инфраструктурата по качеството и на предлаганите от Българския институт по метрология услуги – фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”, Компонент III – Повишаване на качеството на лабораториите за калибриране и изпитване, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007 – 2013 г.

Уважаеми дами и господа,

Български институт по метрология, като БЕНЕФИЦИЕНТ по Проект BG161РО003-4.3.01-0002 „Подобряване на инфраструктурата по качеството и на предлаганите от Българския институт по метрология услуги – фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”, Компонент III – Повишаване на качеството на лабораториите за калибриране и изпитване, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007 – 2013 г., с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, в изпълнение на Решение № ОП-2/16.03. 2015 г. за откриване на процедурата и в качеството му на Възложител отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 3 обособени позиции с предмет: «Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД «Национален център по метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди».

Всеки кандидат може да подаде оферта на адрес: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. “Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б.

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на института, стая № 218, II–ри етаж, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа в срок до 30.04.2015 г., включително.

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 14:00 часа на 04.05.2015 г., в сградата, находяща се в гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на 7-ми етаж.


  Дата на публикуване: 10.07.2015 г. 

   Уважаеми дами и господа,

На 15.07.2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала на БИМ етаж 7, гр. София, “д-р Г. М. Димитров” № 52 Б ще се състои публично отваряне на ценовите оферти по открита процедура по ЗОП с предмет: «Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД «Национален център по метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди» с обособени позиции/лотове:

Позиция/Лот 1 Доставка на стенд за изпитване на влияещи фактори в т. ч. и ЕМС за водомери и неделими топломери - 1 бр.;

Позиция/Лот 2 Доставка на метрологично оборудване за измерване на разход на течности, различни от вода, и LPG комплект;

Позиция/Лот 3 Доставка на мобилни лаборатории за изпитване на място на монтажа на бензиномерни и газ LPG колонки - 9 бр. комплекта.“


 Дата на публикуване: 26.08.2015 г.  

Информация за освободени гаранции за участие в обществена поръчка с 3 обособени позиции с предмет: «Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД «Национален център по метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди».

на следните участници:

  • 1.ЕНСИС ООД – за лот 3 –освободена на 31.07.2015 г
  • 2.СТИМЕКС ООД – за лот 3 – освободена на 30.07.2015 г.
  • 3.КОНСОРЦИУМ БИМ –за лот 1 – освободена на 25.08.2015 г.

Основание: Решение № ОП-11/30.07.2015 г.   


Дата на публикуване: 31.08.2015 г.   

Информация за сключени договори:

на 26.08.2015 г. договор ОП-ДОГ-1/26.08.2015 г по Позиция/Лот 3 Доставка на мобилни лаборатории за изпитване на място на монтажа на бензиномерни и газ LPG колонки - 9 бр. комплекта

на 27.08.2015 г. договор ОП-ДОГ-2/27.08.2015 г. по Позиция/Лот 2 Доставка на метрологично оборудване за измерване на разход на течности, различни от вода, и LPG комплект

Основание: чл.41, ал.1 ЗОП

Дата на публикуване: 31.08.2015 г.   

Информация за освободени гаранции за участие на следните участници:

  • 1.Енбра –Чешка република – за лот 1 –освободена на 28.08.2015 г.      

   Основание: Решение № ОП-11/30.07.2015 г.

  • Гаранцията участие е трансформирана в гаранция за изпълнение по лот 3 на ДЗЗД „В5М-Еликом” по договор №ОП-ДОГ-1/26.08.2015г.    

Основание: сключен договор №ОП-ДОГ-1/26.08.2015 и писмо   

  • 1.СТИМЕКС ООД – за лот 2 –освободена на 28.08.2015 г.

Основание: сключен договор №ОП-ДОГ-2/27.08.2015 г.


   

Дата на публикуване: 02.09.2015 г.   

Информация за освободена гаранция за участие на следните участници:

  • 1.ЕМСИСТ-6 ООД – за лот 1 –освободена на 01.09.2015 г

Основание: сключен договор 


Дата на публикуване: 24.09.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 36480 18.9.2015

 Основание: Изпълнение на Договор № ОП-ДОГ-3/31.08.2015 г.   


Дата на публикуване: 14.10.2015 г.

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 165600 12.10.2015

Основание за плащане: Изпълнение на Договор №  ОП-ДОГ-1/26.08.2015 г.


Дата на публикуване: 14.10.2015 г.

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 186333,84 14.10.2015

  Основание за плащане: Изпълнение на Договор № ОП-ДОГ-2/27.08.2015 г.


Дата на публикуване: 18.12.2015 г.

1.Информация за изпълнен Договор № ОП-ДОГ-3/31.08.2015 по Проект BG161РО003-4.3.01-0002 по открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 3 обособени позиции с предмет:«Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД «Национален център по метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди» с обособени позиции/лотове:Позиция/Лот 1 Доставка на стенд за изпитване на влияещи фактори в т. ч. и ЕМС за водомери и неделими топломери - 1 бр.;

2.Информация за освободена гаранция за добро изпълнение.


Дата:17.12.2015

Основание: изпълнен договор

Дата на приключване на договора: 15.12.2015 г.      

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 145920 18.12.2015

Дата на публикуване: 21.12.2015 г.   

1. Информация за Изпълнен договор № ОП-ДОГ-1/26.08.2015 г., Проект BG161РО003-4.3.01-0002 по открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 3 обособени позиции с предмет: Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД "Национален център по метрология" и ГД "Мерки и измервателни уреди" с обособени позиции/лотове: Позиция/Лот "Доставка на мобилни лаборатории за изпитване на място на монтажа на бензиномерни и газ колонки".      

2. Информация за освободена гаранция за изпълнение.

Основание: изпълнен договор.  

№ по редОснование(фактура/протокол)Размер (в лева)Дата на плащане
1.Фактура662 40021.12.2015 г.


Дата на публикуване: 29.12.2015 г.   

1.Информация за изпълнение на Договор № ОП-ДОГ-2/27.08.2015 по Проект BG161РО003-4.3.01-0002, по открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 3 обособени позиции с предмет:«Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД «Национален център по метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди» с обособени позиции/лотове:Позиция/Лот Доставка на метрологично оборудване за измерване на разход на течности различни от вода и LPG   

Дата на приключване на договора: 27.12.2015 г.      

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 1677004,56 29.12.2015

2.Информация за освободена гаранция за добро изпълнение   

Дата:28.12.2015 г.

Основание: изпълнен договор