Доставка на горива за автомобилите и мотокарите на Български институт по метрология на територията на гр. София и структурните звена на института.

Уважаеми госпожи и господа,

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОП и Решение № А- 23/02.02.2015 г. и в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на горива за автомобилите и мотокарите на Български институт по метрология на територията на гр. София и структурните звена на института.”

Обществената поръчка е публикувана на 02.02.2015 г. под № 01200-2015-00001 в Регистъра наобществените поръчки в Агенция за обществените поръчки.

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП.

  1. Прогнозна стойност – 110000 (сто и десет хиляди) лева без ДДС;
  2. Критерий за възлагане – най-ниска цена;
  3. Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:00 часа на 20.03.2015 г.
  4. място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет. 7(срещу асансьора) на 23.03.2015 г. от 14:00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на гориво за автомобилите и мотокарите на Български институт по метрология на територията на гр. София и структурните звена на института»”, комисията назначена със Заповед № А-75/23.03.2015 г., на председателя на БИМ, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 69а ал. 3 от ЗОП,ОБЯВЯВА:

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 03.04.2015 г. (петък) в 14:00 часа в сградата на БИМ на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52 Б, етаж 7, заседателна зала.

На 08.05.2015 г. е освободена гаранция за участие в открита процедура за доставка на гориво за 2015 г. на ПЕТРОЛ АД.

Основание - сключен Договор №29/04.05.2015г. с ПЕТРОЛ АД за доставка на горива

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 9476,9 9.6.2015

   


Дата на публикуване: 26.08.2015 г.

№ по редОснование(фактура/протокол)размер /в лева/дата на плащане
2фактура7366,7410.8.2015

Дата на публикуване 12.07.2015г.   

№ по редОснование(фактура/протокол)размер /в лева/дата на плащане
1фактура11359,9608.07.2015г.

Дата на публикуване: 12.09.2015 г.

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 9928,22 12.9.2015

Дата на публикуване: 14.01.2016 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 4338,36 13.1.2016

Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 29/04.05.2015 г.


Дата на публикуване: 09.02.2016 г.

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 5544,05 9.2.2016

 Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 29/04.05.2015 г.

Дата на публикуване: 10.03.2016 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 6190,8 10.3.2016

 Основание за плащане: изпълнение на договор № 29/04.05.2015 г.

Дата на публикуване:11.04.2016 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 9110,83 7.4.2016

  Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 29/04.05.2015 г.

Дата на публикуване:10.05.2016 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 8069,44 10.5.2016

Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 29/04.05.2015 г. 


Дата на публикуване: 27.05.2016 г.

  • 1.Информация за изпълнен договор № 29/04.05.2015 г. по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на горива за автомобилите и мотокарите на Български институт по метрология на територията на гр. София и структурните звена на института.”   

Дата на приключване: 04.05.2016 г.

  • 2.Информация за освободена гаранция за изпълнение

Дата: 25.05.2016 г.

Основоние: изпълнен договор