Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД "Национален център по метрология" и ГД "Мерки и измервателни уреди

Уважаеми госпожи и господа,   

Български институт по метрология, като БЕНЕФИЦИЕНТ по Проект BG161РО003-4.3.01-0002 „Подобряване на инфраструктурата по качеството и на предлаганите от Българския институт по метрология услуги – фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”, Компонент III – Повишаване на качеството на лабораториите за калибриране и изпитване, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007 – 2013 г., с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, в изпълнение на Решение № ОП-10/28.04.2014 г. за откриване на процедурата и в качеството му на Възложител отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 2 обособени позиции с предмет:

"Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД "Национален център по метрология" и ГД "Мерки и измервателни уреди".

  1. Позиция/Лот 1 Доставка на Триканална микропроцесорно - управляема 10 V JVS система (на основата на ефект на Джозефсон) за първичен еталон на постоянно напрежение – 1 бр., който първично възпроизвежда напрежение в обхват от минус 10 V до 10 V на основата на „ас ефект на Джозефсон” в комплектност - 1 бр. система
  2. Позиция/Лот 2 Доставка на оборудване за изпитване и проверка на таксиметрови апарати и системата “таксиметров апарат – автомобил” в комплектност - 6 бр. комплекта

Всеки кандидат може да подаде оферта на адрес: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. “Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б.

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на института, стая № 218, II–ри етаж, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа в срок до 09.06.2014 г., включително.

Изпълнение на Договор № ОП-ДОГ-20/27.11.2014 - Проект BG161РО003-4.3.01-0002

ПО открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 2 обособени позиции с предмет:
«Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД «Национален център по метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди».
1. Позиция/Лот 1 Доставка на Триканална микропроцесорно - управляема 10 V JVS система (на основата на ефект на Джозефсон) за първичен еталон на постоянно напрежение – 1 бр., който първично възпроизвежда напрежение в обхват от минус 10 V до 10 V на основата на „ас ефект на Джозефсон” в комплектност - 1 бр. система.

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 INVOICE 119975,99 29.12.2014

  


Дата на публикуване: 04.06.2015 г.

Информация за гаранции участие по открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка по Позиция/Лот 2 "Доставка на оборудване за изпитване и проверка на таксиметрови апарати и системата “таксиметров апарат – автомобил” в комплектност - 6 бр. комплекта на основание Решение №ОП-6/13.5.15 г. за прекратяване на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка:

  1. ДЗЗД "В-5-М Съвременни системи" за прекратяване на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка;
  2. Гаранцията за участие по лот 2 на "ВЕДИКОМ" ЕООД е задържана поради подадена жалба в КЗК.

На 03.06.2015 г. е освободена гаранция участие по лот 2 на ДЗЗД В-5-М СЪВР. СИСТЕМИ на основание Решение №ОП-6/13.5.15 г. за прекратяване на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 2 обособени позиции.

Гаранцията за участие по лот 2 на ВЕДИКОМ ЕООД е задържана поради подадена жалба в КЗК.     


 Дата на публикуване: 11.06.2015 г.

Изпълнение на Договор № ОП-ДОГ-20/27.11.2014 - Проект BG161РО003-4.3.01-0002

ПО открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 2 обособени позиции с предмет:
«Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД «Национален център по метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди».
1. Позиция/Лот 1 Доставка на Триканална микропроцесорно - управляема 10 V JVS система (на основата на ефект на Джозефсон) за първичен еталон на постоянно напрежение – 1 бр., който първично възпроизвежда напрежение в обхват от минус 10 V до 10 V на основата на „ас ефект на Джозефсон” в комплектност - 1 бр. система.

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 CREDIT NOTE -119975,99 9.6.2015
2 INVOICE 143971,19 9.6.2015
3 INVOICE 431913,56 9.6.2015

 Дата на публикуване: 12.07.2015 г.

Информация за плащане по

1. Позиция/Лот 1 Доставка на Триканална микропроцесорно - управляема 10 V JVS система (на основата на ефект на Джозефсон) за първичен еталон на постоянно напрежение – 1 бр., който първично възпроизвежда напрежение в обхват от минус 10 V до 10 V на основата на „ас ефект на Джозефсон” в комплектност - 1 бр. система      

№ по редОснование(фактура/протокол)размер /в лева/дата на плащане
INVOICE143971,1919.6.2015

Информация за освободена гаранция участие на ВЕДИКОМ ЕООД на 08.07.2015 г.

открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 2 обособени позиции с предмет:

Позиция/Лот 2 Доставка на оборудване за изпитване и проверка на таксиметрови апарати и системата “таксиметров апарат – автомобил” в комплектност - 6 бр. комплекта

Основание: чл.121, ал.6 , т.3 от ЗОП      


Дата на публикуване: 31.07.2015 г.   

Информация за върната гаранция изпълнение на 28.07.2015 г. на СУПРАКОН АД- Германия

По обществена поръчка с 2 обособени позиции с предмет:

«Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД «Национален център по метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди».

1. Позиция/Лот 1 Доставка на Триканална микропроцесорно - управляема 10 V JVS система (на основата на ефект на Джозефсон) за първичен еталон на постоянно напрежение – 1 бр., който първично възпроизвежда напрежение в обхват от минус 10 V до 10 V на основата на „ас ефект на Джозефсон” в комплектност - 1 бр. система

Основание: изпълнен договор