БИМ

Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология   

 Дата на публикуване: 26.08.2014 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българският институт по метрология като Бенефициент по Проект „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология”, по договор № 11-13-12/04.03.2013 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд” , в изпълнение на Решение № ОПАК-3/26.08.2014 г. за откриване на процедурата и в качеството му на Възложител отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура по ЗОП с предмет:„Изпълнение на изработки по дейности за усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология /БИМ/ по отделни етапи съгласно Техническа спецификация /Задание/

Всеки кандидат може да подаде оферта на адрес: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. “д-р Г. М. Димитров” № 52 Б.

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на института, стая № 218, II–ри етаж, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в срок до 06.10.2014 г., включително.


Дата на публикуване: 04.11.2014 г.   

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на изработки по дейности за усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология (БИМ) по отделни етапи съгласно Техническа спецификация (Задание) по проект „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология (БИМ)”, по договор № 11-13-12/04.03.2013 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд”, каним представители на участниците в процедурата на основание чл. 69 а ал. 3 от ЗОП на 10.11.2014 г. (понеделник) в 16:00 часа в сградата на БИМ на бул. „Г. М. Димитров” 52 Б, етаж 7, заседателна зала.

На основание чл. 62. ал. 1 т.1 от ЗОП на участника Агенция СТРАТЕГМА ООД се възтановява гаранцията.   


 Дата на публикуване: 29.05.2015 г 

Договор за „Изпълнение на изработки по дейности за усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология /БИМ/ по отделни етапи съгласно Техническа спецификация (Задание) по договор № 11-13-12/04.03.2013 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд” с № ОПАК ДОГ-1/29.05.2015 г.

Освободени гаранции за участие в процедурата на:

  • Обединение „ЕКОРИС-БКО-МЕТА”;
  • Обединение „ДЕА Консултинг” .   

   Дата на публикуване: 09.07.2015 г.

   

№ по редОснование(фактура/протокол)размер /в лева/дата на плащане
11 фактура2900019.6.2015

Дата на публикуване: 09.07.2015 г.   

Информация за освободена гаранция участие на 29.05.2015 на „ЕКОРИС-БКО-МЕТА” и ДЕА .

Основание – сключен договор   

№ по ред

Основание(фактура/протокол)размер /в лева/дата на плащане
2фактура7230026.6.2015

   


Дата на публикуване: 26.08.2015 г      


№ по редОснование(фактура/протокол)размер /в лева/дата на плащане
3фактура480007.8.2015

   


Дата на публикуване: 07.10.2015 г.

 Информация за плащане по Договор № ОПАК-ДОГ-1/29.05.2015 г.

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 19200 7.10.2015
2 фактура 38400 7.10.2015
3 фактура 40800 7.10.2015

   


Дата на публикуване: 26.10.2015 г.   

Информация за плащане по Договор № ОПАК-ДОГ-1/29.05.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 40800 16.10.2015

   


Дата на публикуване: 28.10.2015 г.   

Информация за плащане по Договор № ОПАК-ДОГ-1/29.05.2015 г. 

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 63360 28.10.2015
2 фактура 42240 28.10.2015

   


Дата на публикуване:29.10.2015 г.

Информация за освободена гаранция на 28.10.2015 г. за изпълнение по Договор № ОПАК-ДОГ-1/29.05.2015г.

Основание: изпълнен договор