Дата на публикуване: 17.03.2016 г.   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» № 52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)за избор на изпълнител за сключване на договор по възлагане на доставка, с предмет: „Доставка на ампула за реперна точка на цинк за нуждите на Български институт по метрология".

  • Поканата е публикувана в Агенция по обществени поръчки под № 9051424.
  • Срок за подаване на офертите до 17:00 часа на 29.03.2016 г.
  • Лица за контакти:Петя Банева - началник отдел „Управление на собствеността”, Дирекция„Обща администрация”-1040 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б;
  • Тел.: (02) 9702 707
  • Мобилен: 0878 241254; Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72
  • e-mail: p.baneva@bim.government.bg

Дата на публикуване:11.04.2016 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 19500 7.4.2016

 Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 17/05.04.2016 г.

1. Изпълнен договор № 17/05.04.2016 г.

публична покана с предмет: „Доставка на ампула за реперна точка на цинк за нуждите на БИМ

дата: ППП от 16.5.2016

2. Освободена гаранция за изпълнение:

Дата: 10.06.2016

Основание: изпълнен договор