Дата на публикуване: 26.01.2016 г.  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г. М. Димитров» №

52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Предметът на обществената поръчка е:„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор с национално покритие за нуждите на Български институт по метрология (БИМ), чрез обществена мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и обществена фиксирана електронна мрежа.”

Публичната покана е публикувана под № 9049854 в Агенция за обществени поръчки.

Срок за подаване на офертите е до 17:00 ч. на 05.02.2016 г.

Лице за контакт:

Ангел Велков – главен експерт в отдел „Управление на собствеността”, Дирекция „Обща администрация” - 1040 София, Бул. „ Д-р Г. М. Димитров” № 52Б; Тел.: (02) 9702 738, Мобилен: 0878 290 144, Факс: 02/9702 777; 02/873 52 72 e-mail: a.velkov@bim.government.bg;

Дата на публикуване: 03.05.2016 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 2704,85 3.5.2016

 Основание за плащане: Изпълнение на Договор  № 15/21.03.2016 г.

Дата на публикуване:20.05.2016 г.

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 2597,8 12.5.2016

  Основание за плащане: Изпълнение на Договор №15/21.03.2016 г.

Дата на публикуване: 31.05.2016 г.

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 2253.78 31.05.2016
2 кредитно известие -210.56 31.05.2016
3 кредитно известие -109.54 31.05.2016
4 фактура 2846.57 31.05.2016

Основание за плащане: Изпълнение на Договор №15/21.03.2016 г.

Дата на публикуване:05.07.2016 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 1637,8 27.6.2016
2 фактура 2238,47 27.6.2016

 Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 15/21.03.2016 г.

Дата на публикуване: 04.08.2016 г.

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 2277.52 04.08.2016
2 фактура 1618.69 04.08.2016

Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 15/21.03.2016 г.