Дата на публикуване: 25.08.2014г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българският институт по метрология на основание чл. 101а и 101 б от ЗОП, отправя настоящата покана за„Изпълнение на дейности по информация и публичност, свързани с проект „Подобряване на процеса по предоставяне на електронни административни услуги в Българския институт по метрология /БИМ/, чрез реализиране на нови електронни услуги и надграждане на част от съществуващите до ниво 4“ във връзка с изпълнение на дейност 6 „Дейности по информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и разпространение на рекламни материали” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-22/10.04.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”

В рамките на Дейност 6 „Дейности по информация и публичност“ от проекта са включени следните под - дейности:

организиране на 1 пресконференция за оповестяване на стартирането на проектните дейности, неговите цели и очакваните резултати;

организиране на 2 информационни дни за целевите групи (един в началото на проекта и един в края на проекта);

изработка и доставка на 500 броя рекламни комплекта, всеки от които включва:

  • химикал;
  • USB флаш памет;
  • тефтер;
  • хартиена торбичка;
  • дипляна;

Дизайн, предпечатна подготовка, печат и разпространение на 2000 броя цветни брошури;

Дизайн, предпечатна подготовка и печат на 18 броя плакати;

Изработка на 2 броя банери;

отпечатване на 2 броя публикации в български вестник или списание за оповестяване началото и края на проекта.

В тази връзка Ви каним да представите оферта в срок от 7 (седем) календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на поканата за представяне на оферта в Портала на обществените поръчки и в Профил на купувача на официалната интернет страницата на Българският институт по метрология –http://www.bim.government.bg/.      


 Дата на публикуване: 02.09.2014г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 101г, ал. 3 във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за Обществените поръчки, Ви информираме, че публичното отваряне на офертите, подадени за реда на Глава VIIIa от ЗОП чрез публична покана с предмет:„Изпълнение на дейности по информация и публичност, свързани с проект „Подобряване на процеса по предоставяне на електронни административни услуги в Българския институт по метрология /БИМ/, чрез реализиране на нови електронни услуги и надграждане на част от съществуващите до ниво 4“ във връзка с изпълнение на дейност 6 „Дейности по информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и разпространение на рекламни материали” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-22/10.04.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, ще се проведе на 03.09.2014г. от 16:00 часа в Заседателната зала на VII-ми етаж в сградата на БИМ, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52Б.


Дата на публикуване: 27.08.2014г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» № 52 Б, на основание 101а и 101б ЗОП, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: “Изработване на знаци (марки за залепване), удостоверяващи резултатите от метрологичния контрол на средства за измерване и стикери, удостоверяващи съответствието или несъответствието на системите, съответстващи на Етап II на улавяне на бензинови пари (стикери УБП) за 2015 г.”

Настоящата покана е изготвена с цел да Ви, помогне да се запознаете с условията на процедурата и да подготвите своите оферти за участие по реда на ЗОП.

При съгласие от Ваша страна, офертите, адресирани до председателя на БИМ ще се приемат в деловодството на института, стая 218, ет. 2, гр. София 1040, бул. «Д-р Г.М. Димитров» № 52 Б.

В тази връзка Ви каним да представите оферта в срок до 17:00 часа на 23.09.2014 г., считано от деня, следващ датата на публикуване на поканата за представяне на оферта в Портала на обществените поръчки и в Профил на купувача на официалната интернет страницата на Българският институт по метрология –http://www.bim.government.bg/.      


Дата на публикуване: 24.09.2014 г.   

Съобщение

На 25.09.2014 г. от 14:00 часа в заседателната зала на VII-ти етаж в сградата на бул. „Г. М. Димитров”, 52 Б, във връзка с обществена поръчка обявена от БИМ по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП с предмет: “Изработване на знаци (марки за залепване), удостоверяващи резултатите от метрологичния контрол на средства за измерване и стикери, удостоверяващи съответствието или несъответствието на системите, съответстващи на Етап II на улавяне на бензинови пари (стикери УБП) за 2015 г.” Комисията по чл. 101г ал. 1 ЗОП, назначена със Заповед № А-249/24.09.2014 г. на председателя на БИМ ще извърши отваряне на офертите в съответствие с чл. 101г ал. 3 ЗОП.