Дата на публикуване: 24.09.2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българският институт по метрология отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура при условията и реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана, с предмет:“Провеждане на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване професионалната компетентност и усъвършенстване уменията на служителите в Българския институт по метрология /БИМ/“, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № А13-22-45/25.06.2014 г. по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд".

Предложението Ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на публичната покана и документацията за участие.

Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9033939 от 24.09.2014 г.

Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Офертите следва да бъдат подадени до 17.00 ч. на 03.10.2014 г. в деловодството на Българския институт по метрология, на адрес: гр. София, бул. "Г.М.Димитров", № 52 Б, ет.2.

Дата на публикуване: 24.09.2014 г.   

Съобщение

На 25.09.2014 г. от 14:00 часа в заседателната зала на VII-ти етаж в сградата на бул. „Г. М. Димитров”, 52 Б, във връзка с обществена поръчка обявена от БИМ по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП с предмет: “Изработване на знаци (марки за залепване), удостоверяващи резултатите от метрологичния контрол на средства за измерване и стикери, удостоверяващи съответствието или несъответствието на системите, съответстващи на Етап II на улавяне на бензинови пари (стикери УБП) за 2015 г.” Комисията по чл. 101г ал. 1 ЗОП, назначена със Заповед № А-249/24.09.2014 г. на председателя на БИМ ще извърши отваряне на офертите в съответствие с чл. 101г ал. 3 ЗОП.