Дата на публикуване: 26.11.2015 г.   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» №52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Предметът на обществената поръчка е:„Доставка и монтаж на дограма".

Публичната покана е публикувана под № 9048152 в Агенция за обществени поръчки.

Срок за подаване на офертите е до 17:00 часа на 08.12.2015 г.

Лице за контакт:

Петя Банева - началник отдел „Управление на собствеността”, Дирекция

„Обща администрация”-1040 София, Бул. „ Д-р Г. М. Димитров” № 52Б;

Тел.:(02) 9702 707

Мобилен: 0878 241254; Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72e-mail:

p.baneva@bim.government.bg