Дата на публикуване: 12.12.2015 г.   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. "Д-р Г .М. Димитров" № 52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Предметът на обществената поръчка е: „Доставка и монтаж на дограма".      

Публичната Покана е публикувана под № 904891 в Агенция за обществени поръчки.

Срок за подаване на офертите е до 12:00 часа на 22.12.2015 г.

Лице за контакт:
Петя Банева - началник отдел „Управление на собствеността”,  Дирекция „Обща администрация”      

1040 София, бул. „ Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б;   

Тел.:(02) 9702 707   

Мобилен: 0878 241 254;     

Факс: (02) 9702 777; (02) 873 52 72      

e-mail: p.baneva@bim.government.bg


Дата на публикуване: 23.12.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 78900 28.12.2015

Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 112/22.12.2015 г.


Дата на публикуване:26.01.2016 г.

1.Изпълнен договор на договор № 112/22.12.2015г. по публична покана с предмет: Доставка и монтаж на дограма

Дата :08.01.2016 г.

Основание: подписан Приемо-предавателен протокол

2.Информация за освободена гаранция за ав.плащане

Дата:08.01.2016

ОСНОВАНИЕ: изпълнен договор

Освободена гаранция за добро изпълнение- дата 26.01.2016

Основание: подписан Приемо-предавателен протокол