Дата на публикуване: 23.11.2015 г.   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» №

52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Предметът на обществената поръчка е:„Доставка и монтаж на климатици“.

Публичната покана е публикувана под №9047962 в Агенция за обществени поръчки.

Срок за подаване на офертите е до 17:00 часа на 04.12. 2015 г.

Лице за контакт:

Петя Банева - началник отдел „Управление на собствеността”, Дирекция „Обща администрация”-1040 София, Бул. „ Д-р Г. М. Димитров” № 52Б; Тел.:

(02) 9702 707

Мобилен: 0878 241254; Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72e-mail:

p.baneva@bim.government.bg

Дата на публикуване: 15.12.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 79008 15.12.2015

Основание за плащане: Изпълнение на Договор №108/11.12.2015 г.   


Дата на публикуване: 01.02.2016 г.   

  • Информация за изпълнен договор № 108/11.12.2015 г. по публична покана за доставка на климатици

Дата: 28.01.2016 г.

Основание: подписан протокол

  • Информация за освободена гаранция за авансово плащане

Дата:01.02.2016 г.

Основание: изпълнен договор


Дата на публикуване: 05.02.2016 г.   

Върната гаранция за изпълнение на договор №108/11.12.2015 г. по публична покана за доставка на климатици

Дата :03.02.2016 г.

Основание: изпълнен договор