Дата на публикуване:12.10.2015г.   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» № 52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)за избор на изпълнител за сключване на договор по възлагане на доставка, с предмет: „Доставка и закупуване на три броя нови леки автомобили за нуждите на Български институт по метрология (БИМ) с адрес на доставката гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 52 Б”.

Поканата е публикувана в Агенция по обществени поръчки под № 9046651. Срок за подаване на офертите до 17:00 часа на 22.10.2015 г.

Лица за контакти:

Владимир Камов – старши експерт „Управление на собствеността”, Дирекция „Обща администрация” -1040 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б; Тел.: 02/ 9702 764; Мобилен: 0884 110 486; Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72v.kamov@bim.government.bg

Петя Банева - началник отдел „Управление на собствеността”, Дирекция „Обща администрация”-1040 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б; Тел.: (02) 9702 707
Мобилен: 0878 241254; Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72e-mail: p.baneva@bim.government.bg

Дата на публикуване: 04.12.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 договор 78948 4.12.2015

 Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 98/20.11.2015 г.


Дата на публикуване: 28.01.2016 г.   

1.Информация за изпълнен договор № 98/20.11.2015г. по публична покана с предмет: доставка на 3 бр. леки автомобили

Дата: 25.01.2016 г.

Основание: подписан Приемо-предавателен протокол

2.Информация за освободени гаранция за авансово плащане и гаранция за изпълнение:

Дата:27.01.2016 г.

Основание: изпълнен договор