Дата на публикуване: 03.12.2015 г.   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г. М. Димитров» № 52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Предметът на обществената поръчка е: "Доставка на еталонно оборудване за измерване на ниво при извършване на метрологичен контрол на нивомерни измервателни системи, монтирани на резервоари за съхранение на светли петролни продукти при атмосферно налягане".

Публичната покана е публикувана под № 9048484 в Агенция за обществени поръчки.   

Срок за подаване на офертите е до 17:00н ч. на 15.12.2015 г.

Лице за контакт:

Петя Банева - началник отдел „Управление на собствеността”, Дирекция „Обща администрация”
1040 София, Бул. „ Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б;
Тел.: (02) 9702 707
Мобилен: 0878 241254;
Факс: (02) 9702 777; (02) 873 52 72
e-mail: p.baneva@bim.government.bg


 Дата на публикуване: 28.12.2015 г.

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 79200 28.12.2015

Основание за плащане: Изпълнение на Договор №111/21.12.2015 г.   


Дата на публикуване: 12.04.2016 г.   

  • Информация за изпълнен договор № 111/21.12.2015 г.

по публична покана с предмет: "Доставка на еталонно оборудване за измерване на ниво при извършване на метрологичен контрол на нивомерни измервателни системи, монтирани на резервоари за съхранение на светли петролни продукти при атмосферно налягане".

Дата: 08.04.2016 г.

Основание: Подписан приемо-предавателин протокол

  • Информация за освободена гаранция за добро изпълнение и гаранция за авансово плащане

Дата: 12.04.2016 г.

Основание: Приключил договор