Дата на публикуване: 23.11.2015 г.   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» № 52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Предметът на обществената поръчка е: "Доставка на компютърна и периферна техника".

Публичната покана е публикувана под № 9047956 в Агенция за обществени поръчки.

Срок за подаване на офертите е до 17.00 часа на 04.12.2015 г.

Лица за контакти:

Петя Банева - началник отдел „Управление на собствеността”, Дирекция „Обща администрация”-1040 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б; Тел.: (02) 9702 707,Мобилен: 0878 241254; Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72;e-mail:p.baneva@bim.government.bg

Ива Данаилова–началник отдел „Административно и информационно обслужване”, Дирекция „Обща администрация” -1040 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б; Тел.: (02) 9702 733; Мобилен: 0878 241 439;Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72; e-mail: : i.danailova@bim.government.bg

Дата на публикуване: 17.12.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 78660 17.12.2015

 Основание за плащане: Изпълнение на Договор №109/11.12.2015 г.


Дата на публикуване: 25.01.2016 г.      

1.Информация за изпълнен договор № 109/11.12.2015 г.

по публична покана с предмет: Доставка на компютърна и периферна техника

дата на приключване : 22.01.2016 г.  

2.Освободена гаранция за изпълнение - на 22.01.2016 г.