Дата на публикуване: 09.11.2015 г.   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» № 52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Предметът на обществената поръчка е:“Избор и доставка на софтуерни модули за автоматизиране дейностите по планиране, изпълнение, проследяване и отчетност на процедури по обществени поръчки и договори“.    

Публичната покана е публикувана под № 9047428 в Агенция за обществени поръчки.

Срок за подаване на офертите е до 17:00 часа на 19.11.2015 г.

Дата на публикуване: 08.12.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 договор 17212,8 8.12.2015

Основание за плащане: Изпълнение на договор № 104/07.12.2015 г.


Дата на публикуване: 17.12.2015 г.   

1.Информация за изпълнен договор № 104/07.12.2015г. по публична покана с предмет:“Избор и доставка на софтуерни модули за автоматизиране дейностите по планиране, изпълнение, проследяване и отчетност на процедури по обществени поръчки и договори

Дата на приключване : 15.12.2015 г.

2.Информация за освободена гаранция за добро изпълнение договор № 104/07.12.2015г.

Дата 16.12.15

Основание: изпълнен договор   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 25819,2 17.12.2015

 Основание за плащане: Изпълнение на договор № 104/07.12.2015 г.