Дата на публикуване 29.04.2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българският институт по метрология на основание чл. 101а и 101 б от ЗОП, отправя настоящата покана под №9041303 от 29.04.2015 г. за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнители (логистика) за организация и провеждане на специализирани обучения за калибриране на средства за измерване с 2 обособени позиции:

  1. Обособена позиция № 1 - Избор на изпълнител (логистика) за организиране и провеждане на специализирано обучение за калибриране на средства за измерване на качество на енергията
  1. Обособена позиция № 2 - Избор на изпълнител (логистика) за организиране и провеждане на специализирано обучение за калибриране на средства за измерване на относителна влажност на въздуха с изходен еталон dew-point meter

По Проект: „Усъвършенстване на специфични знания и професионални умения на персонала на БИМ, свързани с осигуряване на международната еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията” с рег. №А13-22-40/25.06.2014 г.,който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд”.

Лица за контакти:

Петя Банева, телефон: 02 9702 707

E-mail: p.baneva@bim.government.bg

Антоанета Йовчева, телефон: 02 9702 747

E-mail: a.yovcheva@bim.government.bg  


Дата на публикуване 22.06.2015 г.

Освободена гаранция за изпълнение по д№ОПАК-40-ДОГ-1/26.5.15 НА 19.06.2015 Г.

по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнители (логистика) за организация и провеждане на специализирани обучения за калибриране на средства за измерване с 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Избор на изпълнител (логистика) за организиране и провеждане на специализирано обучение за калибриране на средства за измерване на качество на енергията по Договор №А 13-22-40/2014 г.

дата на приключване на договора:19.06.2015 г. 

   

Документи, публикувани след получено писмо от Управляващия орган (изх. № А13-22-40/03.09.2015 г., наш вх. № ОПАК-40-П-12/04.09.2015 г.) във връзка с последващ контрол: