Дата на публикуване: 09.12.2014г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българският институт по метрология на основание чл. 101а и 101 б от ЗОП, отправя настоящата публична покана, публикувана в Регистъра на обществени поръчки в АОП под № 9037192 участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнители (логистика) за организация и провеждане на специализирани обучения за калибриране на средства за измерване с 2 обособени позиции:

  1. Обособена позиция № 1 - Избор на изпълнител (логистика) за организиране и провеждане на специализирано обучение за калибриране на средства за измерване на качество на енергията
  2. Обособена позиция № 2 - Избор на изпълнител (логистика) за организиране и провеждане на специализирано обучение за калибриране на средства за измерване на относителна влажност на въздуха с изходен еталон dew-point meter

по Проект „Усъвършенстване на специфични знания и професионални умения на персонала на БИМ, свързани с осигуряване на международната еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията”, Договор № А13-22-40/ 25.06.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия, BG051PO002/13/2.2-13.

Публичнатапокана е публикувана в АОП под № 9037192

Лица за контакти:

1) Антоанета Йовчева, телефон: 02 9702 747

E-mail: a.yovcheva@bim.government.bg ;

2) Петя Банева, телефон: 02 9702 707

E-mail: p.baneva@bim.government.bg

Място и срок за подаване на офертата: гр. София, Български институт по метрология, бул. "Г. М. Димитров" № 52Б, ет.2 в стая № 218 – деловодство до 17.00 ч. На 18.12.2014 г.

Място, ден и час за отваряне на офертите: офертите ще бъдат отворени на 19.12.2014.г. в 14.00 часа в залата на БИМ, находяща се на VІІ-ми етаж в сградата на Български институт по метрология, бул. "Г. М. Димитров" № 52Б.