Дата та публикуване: 04.09.2015 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» № 52 Б, на основание на чл.101а и 101б ЗОП, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: “Изработване на знаци (марки за залепване), удостоверяващи резултатите от метрологичния контрол на средства за измерване и стикери, удостоверяващи съответствието или несъответствието на системите, съответстващи на Етап II на улавяне на бензинови пари (стикери УБП) за 2016 г.”

Настоящата Публична покана е пубикувана в АОП под № 9045595. Документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията на процедурата и да подготвите своите оферти за участие.

При съгласие от Ваша страна, офертите, адресирани по реда, определен в настоящата документация ще се приемат в деловодството на БИМ, стая 218, ет. 2, гр. София 1040, бул. «Д-р Г.М. Димитров» № 52 Б.

Срок за получаване на офертите:17.09.2015 г.

За контакти:

Петя Банева, началник на отдел „Управление на собствеността“, тел. 02 9702 707   


 


Дата на публикуване: 14.01.2016 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 12858,52 14.1.2016

Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 92/09.11.2015 г.   


Дата на публикуване: 05.07.2016 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 5588,28 23.6.2016

 Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 92/09.11.2015 г.


Дата на публикуване: 13.10.2016 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 1602.18 13.10.2016

Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 92/09.11.2015 г.

Дата на публикуване: 27.10.2016 г.

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 24 27.10.2016

Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 92/09.11.2015 г.

Дата на публикуване: 11.11.2016 г.   

Информация за изпълнен договор №92/09.11.2015 г.  по покана за знаци:

1.Основание за приключване- изпълнен договор. Дата: 10.11.2016

2. Информация за освободена гаранция. Дата 10.11.2016