Дата на публикуване: 24.07.2015 г.   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българският институт по метрология на основание чл. 101а и 101б, глава 8 „а“ Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“ от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, отправя настоящата покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка на въздействието на създадената стратегия, на разработените методики и на системата за взаимодействие„ по проект „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология /БИМ/”, по договор № 11-13-12/04.03.2013 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд”.   

Поканата е публикувана на 24.07.2015 г. под № 9044188 в Регистъра на обществените поръчки в Агенция за обществените поръчки.

Лица за контакти:

Христина Соколова, телефон: 02 970 27 99

E-mail: h.sokolova@bim.government.bg

Място и срок за подаване на офертата: гр. София, Български институт по метрология, бул. "Г. М. Димитров" № 52Б, ет.2 в стая № 218 – деловодство до 17.00 ч. на 05.08.2015 г.

Място, ден и час за отваряне на офертите: офертите ще бъдат отворени на 06.08.2015 г. в 16.30 часа в Заседателната зала на БИМ, находяща се на 7 етаж в сградата на Български институт по метрология, бул. "Г. М. Димитров" № 52Б.

Информация за сключен договор по покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка на въздействието на създадената стратегия, на разработените методики и на системата за взаимодействие„

Основание: Протокол № 1 от работа на комисията


Дата на публикуване: 16.09.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 5112,00 16.9.2015

  Основание: изпълнение на договор № ОПАК-ДОГ-3/04.09.2015 г.

Дата на публикуване: 26.10.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 11928,00 9.10.2015

Основание за плащане: Изпълнение на Договор № ОПАК-ДОГ-3/04.09.2015 г.