Дата на публикуване: 29.01.2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки Български институт по метрология (БИМ), в качество на Възложител, изпраща настоящото съобщение във връзка с публикуването на покана за възлагане на обществена поръчка в АОП подID № 9038476, както следва:

1. Предмет на поръчката - „ КАЛИБРИРАНЕ НА ЕТАЛОН ЗА РАЗХОД НА ГАЗ С ОБХВАТ ОТ 0,5 m3/h ДО 2500 m3/h НА МЯСТО НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ”;

2. Прогнозна стойност – 44000 (четиридесет и четири хиляди) лева без ДДС;

3. Източник на финансиране – БИМ;

4. Кратко описание на поръчката:

Поръчката е с предмет „Калибриране на еталон за разход на газ с обхват от 0,5 m3/h до 2500 m3/h на място на експлоатация” и включва калибриране на средства за измерване и на еталон за разход на газ в сградата на Български институт по метрология в София, бул. Г. М. Димитров № 52 За проведеното калибриране изпълнителят трябва да представи на Възложителя сертификати за калибриране на средствата за измерване и за целия еталон за разход на газ, издадени от Национален метрологичен институт или от акредитирана лаборатория съгласно EN ISO/IEC 17025, чиито измервания са проследими до международни еталони на физични величини.

5. Критерий за възлагане – най-ниска цена;

6. Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:00 часа на 10.02.2015 г.

7. място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет. 7(срещу асансьора) на11.02.2015 г. от 14:00 часа.


Дата на публикуване: 19.05.2015 г.

по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 INVOICE 20536,22 19.5.2015

   Основание: Изпълнение на договор № 28/22.04.2015г.      Дата на публикуване: 17.09.2015 г.

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 INVOICE 20536,22 16.9.2015

   Основание: Изпълнение на Договор № 28/22.04.2015г.


Дата на публикуване: 30.09.2015 г.

Информация за освободена гаранция за изпълнение по Договор № 28/22.04.2015 г. с VSL B.V. – Холандия

по публична покана за възлагане на обществена поръчка , както следва:

1. Предмет на поръчката - „ КАЛИБРИРАНЕ НА ЕТАЛОН ЗА РАЗХОД НА ГАЗ С ОБХВАТ ОТ 0,5 m3/h ДО 2500 m3/h НА МЯСТО НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Дата на освобождаване- 25.09.2015 г.

Основание: изпълнен договор