Дата на публикуване: 22.12.2014г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българският институт по метрология на основание чл. 101а и 101б, глава 8 „а“ Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“ от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, отправя настоящата покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на изнесено обучение за ръководители от различните управленски нива и служители на високи експертни позиции в Българския институт по метрология /БИМ“, по проект: „Повишаване професионалната компетентност и усъвършенстване уменията на служителите в Български институт по метрология /БИМ/”, рег. №А13-22-45/25.06.2014 г.,който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Поканата е публикувана на 22.12.2014 г. под № 9037667 в Регистъра на обществените поръчки в Агенция за обществените поръчки.

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037667

Лица за контакти:

1) Вероника Тодорова, телефон: 02 970 14 10

E-mail: roni2002@mail.bg

2) Илияна Хайнаджиева: телефон: 02 9702 755

E-mail: i.haynadzhieva@bim.government.bg

Място и срок за подаване на офертата: гр. София, Български институт по метрология, бул. "Г. М. Димитров" № 52Б, ет.2 в стая № 218 – деловодство до 17.00 ч. на 12.01.2015 г.

Място, ден и час за отваряне на офертите: офертите ще бъдат отворени на 13.01.2015 г. в 14.00 часа в Заседателната зала на БИМ, находяща се на 7 етаж в сградата на Български институт по метрология, бул. "Г. М. Димитров" № 52Б.

Уведомяваме, Ви че Покана под № 9037605 публикувана на 19.12.2014 г. в Регистъра на обществените поръчки в Агенция за обществените поръчки е оттеглена на 22.12.2014 г.

Извършени плащания по Договор №ОПАК-45-Дог.-1 от 06.02.2015 г.

18.02.2015 г.Договор №ОПАК-45-Дог.-1 от 06.02.2015 г. с предмет: „Организиране и провеждане на изнесено обучение за ръководители от различните управленски нива и служители на високи експертни позиции в Българския институт по метрология /БИМ/”3 850,56 лв. с ДДСАвансово плащане – 30%, съгласночл.5 от Договор №ОПАК-45-Дог.-1
11.03.2015 г.Договор №ОПАК-45-Дог.-1 от 06.02.2015 г. с предмет: „Организиране и провеждане на изнесено обучение за ръководители от различните управленски нива и служители на високи експертни позиции в Българския институт по метрология /БИМ/”8 984,64 лв. с ДДСОкончателно плащане, съгласно чл.5 от Договор №ОПАК-45-Дог.-1

На основание чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП - информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор и във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗОП и чл. 25, ал. 3 от Договор № ОПАК-45-Д-1/06.02.2015г., представената от изпълнителя „гаранция за добро изпълнение” е освободена на 16.03.2015г.